สช.อ.ยะรัง

นายสุรเดช หมู่เก็ม

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

suradej.m@opep.go.th

นางสาวมาดีฮะ มะอุง

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

madihah.m@opep.go.th

นางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

robeeyah.m@opep.go.th

นางมาดีฮะห์ มะ

พนักงานการเงินและบัญชี

madeehah.m@opep.go.th

นายอุสมาน มะมิงจิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

usman.m@opep.go.th

นางสาวนิอัซรอน ภูมิประเสริฐ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

niasron.p@opep.go.th

นางสาวยูนีซา เจะมะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

yunisa.j@opep.go.th

นางสาวซากีนา ดอเลาะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

sakina.d@opep.go.th

นายเจะอามีน เจะโกะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

cheamin.c@opep.go.th

พนักงานราชการครู

นางสาวซูไฮลา จารู

ครู (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนทวีวิทยา

suhaila.c@opep.go.th

นางสาวอามีนะห์ ดะเล็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวนูรียะห์ แมฮอ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

nureeyah.m@opep.go.th

นางสาวซาปีนะ รอแม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนปอซันพัฒนา

sapina.r@opep.go.th

นางสาวอิบฏิซาม หะยีเจ๊ะนะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

ibtisam.h@opep.go.th

นางสาวสารีป๊ะ ดอนิ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

sareepah.d@opep.go.th

นางสาวสุรอยา มาน๊ะกาแต

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวมัรยัม บือซา

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนมูลนิธิสันติวิทยา

maryam.b@opep.go.th

นางสาวซารีฮะห์ มาซอ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนแสงธรรมศึกษาปัตตานี

– ไม่มีข้อมูล –

นางมยุรี บือแน

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์

– ไม่มีข้อมูล –

นายบาร์ลาน ดือราแม

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์

barlan.d@opep.go.th

นายอนุวาร์ แวอุเซ็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนอามานะห์วิทยา

– ไม่มีข้อมูล –

นางสาวฮาสะเมาะ ยาโม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอามานะห์วิทยา

– ไม่มีข้อมูล –
ติดต่อเรา