บุคลากรสำนักงาน

นางศันศนีย์ ภูริปัญญานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางรอฮานา แวโต

นักวิชาการศึกษา

นางกาญจนา สุเรรัตน์

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวโรฮายา มินซาร์

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางอัศนีย์ ยุโซ๊ะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นายแวยูโซะ แวจิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวรอยฮา กลาแต

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางนูรีนา แวดือเระ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

นายอัมมัร อาวัง

ครู (สังคม)
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

นางแวรอฮานา สมพงศ์

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

นางสุฐิมา รัตนมา

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

นางสาววันกัลซม แวสอเฮาะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา

นางสุระติ รักษ์วงศ์

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนบำรุงอิสลาม

นางสาวกัสมะห์ สาและ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

นางกรกนก สุวรรณเรืองศรี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนปูยุดประชารักษ์

นายฮัมดี บาบูมาเร๊าะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม

นางสาวมาสีเตาะ ยะยอ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

นางสาวนิอัสมา หะยีแวกาเดร์

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนศานติธรรมวิทยา

นางแวอานีตา ดือราโก๊บ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนศาสนูปถมภ์

นางสาวเจะรอเมาะ เจะอูมา

ครู (สังคม)
โรงเรียนศาสนูปถมภ์

นางแวแย ยูโซะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์ฯ