บุคลากรสำนักงาน

นางสาวสุรัญชนา ชื่นพิบูล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนูรีซัน สามะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวยาวาเฮ มาแนง

นักวิชาการศึกษา

นายรุสลี อาแว

นักวิชาการศึกษา

นางสาวแวดะห์ แวกุโน

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวนาดีเราะห์ เจะยอ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวมาดีฮะห์ เบ็ญอับดุลการีม

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวไซยนับ หยีมะยิ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางเจ๊ะแอเสาะ เจะแต

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนมูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา

นางอัยณีย์ รัตนพันธ์

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์

นายอับดุลรอมัน เงาะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา

นางสาวซัมซียะ สตาปอ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนส่งเสริมอิสลามศึกษา

นางสาวเจะวันนับ เจริญยืน

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา

นายมะรอกิจ ฮาแว

ครู (สังคม)
โรงเรียนแสงประทีปวิทยา