บุคลากรสำนักงาน

นางสาวสุไรดา แวมามะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวโรซีต้า นิมะ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนูรไอนี มะดือเระ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางการีมะห์ ณ สงขลา

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวฮันบียะ ดอเลาะ

พนักงานการเงินและบัญชี

นายทวีป อัลยุฟรี

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวอาซียะห์ ยานยา

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นายอับดุลฮาลีม แวยี

ครู (คณิตศาสตร์)
ช่วยราชการ

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นายสับรี สีหยง

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนกูตงวิทยา

นางสาวเจะรอฮีหม๊ะ สะแม

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนกูตงวิทยา

นางสาวนูรัชรี วาหะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์

นายเจะสมาแอ เจะมูซอ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์

นายมาหามะโซะ เจ๊ะเงาะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์