บุคลากรสำนักงาน

นางสาวมาดีฮะ มะอุง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรอบีหยะ แมเราะดำ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนิอัซรอน ภูมิประเสริฐ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายอุสมาน มะมิงจิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวยูนีซา เจะมะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางมาดีฮะห์ มะ

พนักงานการเงินและบัญชี

นายเจะอามีน เจะโกะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวซากีนา ดอเลาะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวซูไฮลา จารู

ครู (คอมพิวเตอร์)
– ช่วยราชการ สนง. –

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางสาวอามีนะห์ ดะเล็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

นางสาวนูรียะห์ แมฮอ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

นางสาวซาปีนะ รอแม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนปอซันพัฒนา

นางสาวอิบฏีซาม หะยีเจ๊ะนะ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม

นางสาวสารีป๊ะ ดอนิ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนพิทักษ์ศาสน์วิทยามูลนิธิ

นางสาวสุรอยา มาน๊ะกาแต

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์

นางสาวมัรยัม บือซา

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนสันติวิทยา

นางสาวซารีฮะห์ มาซอ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนแสงธรรศึกษาปัตตานี

นางมยุรี บือแน

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์

นายบาร์ลาน ดือราแม

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอัลอิสลามียะห์

นายอนุวาร์ แวอุเซ็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนอามานะห์วิทยา

นางสาวฮาสะเมาะ ยาโม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอามานะห์วิทยา