บุคลากรสำนักงาน

นางทิพย์วรรณ พิทักษ์บุตร

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนุรฮูดา มะตีเมาะ

นักวิชาการศึกษา

นางฮาซีส๊ะ หวันหมาน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวเดะเร๊าะ อาดำ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายจักรพงค์ แสงอุบล

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายอิมรอน ภูมิประเสริฐ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางซามีฮะ ลอเด็ง

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนนิติอิสลาม

นางสาวยามีละห์ โตะดะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนนิติอิสลาม

นายมะหะมัดซากี ใบหมัด

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนมูฮัมมาดียะห์

นางซาฟีนา ใบหมัด

ครู (วิทย์ทั่วไป)
โรงเรียนอิสลามสามัคคี