บุคลากรสำนักงาน

นายมูฮำหมัดรอดี ยานยา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวินี อารี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวต่วนนูรอัยนี โต๊ะกูบาฮา

นักวิชาการศึกษา

นางสุณียา จันทรัตน์

นักวิชาการศึกษา

นายซูลกีฟลี สะอิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวซาลีล๊ะ เต๊ะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางยีซ๊ะ ดอเลาะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นายสุกรี บูเงาะแงะ

ครู (สังคม)
– ช่วยราชการ สนง. –

นางสูมัยยะห์ ซาและ

ครู (เคมี)
– ช่วยราชการ สนง. –

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นายอนัส ยานยา

ครู (ศิลปะ)
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา

นางสาวพาดีละ แมเราะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนดรุณมุสลิมวิทยา

นางสาวฮีดายะห์ เจะโซะ

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนเตรียมวิทยา

นางสาวรอกีเยาะ เฮาะเด็ง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนเตรียมวิทยา

นางสาวอารมา ยามา

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนธรรมพิทยาคาร

นางอัลฮูดา เต๊ะแต

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

นายรุสดี มิง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนยุวอิสลามวิทยามูลนิธิ

นางโนรียะ บาราเฮง

ครู (เคมี)
โรงเรียนรัศมีสถาปนา

นายอาหาหมัด แมเราะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนวิทยาศิล

นางสาวต่วนริสา ต่วนสุหลง

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนวิทยาศิล

นางสาวรอสมี สาระ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนสันนิธิอิสลาม

นายซอเฟร สาแม

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนอิสลามพัฒนา

นางนาอีมะห์ แปะอิง

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนสันนิธิอิสลาม

นางไลลา อาเก็บอุไร บัวหลวง

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา