บุคลากรสำนักงาน

นายอาคเนย์ ยูโซะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวเจ๊ะรอมือละ บือโต

นักวิชาการศึกษา

นางยุสรอ หะยีอัมเสาะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายอับดุลฮามิ เจะแว

พนักงานจัดการงานทั่วไป

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางมยุรี ซ้ายประดิษฐ์

ครู (ศิลปะ)
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยา

นางสาวณูรอานีซะห์ ดือราแม

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนอะห์มาดีวิทยา