บุคลากรสำนักงาน

นายมูฮัมมัดอัสฮัน ตีมุง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางบัรนัน สาแล

นักวิชาการศึกษา

นางสาวปาตีเมาะ มะรอนี

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวราณี อาดำ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นางสาวซูรีน่า พวง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวฮานีฟะห์ หะยีอาวัง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางยูไนดะห์ มะสง

ครู (สังคม)
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

นางอาแอเซาะ สาและ

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

นางสาวสารีดา ยาแต

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

นางสาวอามาหม๊ะ สือแม

ครู (สังคม)
โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน

นางสาวรูซมานี อาลี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์

นางสาวปาตีเมาะ บากา

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์

นางสาวมาดีฮะ เจะหะมะ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนลาลอวิทยา

นางสาวซูรายา สาวัน

ครู (สังคม)
โรงเรียนลาลอวิทยา

นางสาวยารอด๊ะ ยีแว

ครู (เคมี)
โรงเรียนศาสนศึกษา

นางสาวนัสริน มะแซตือกานุง

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนศาสนศึกษา

นางสุวิมล มะสาและ

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนศาสน์อิสลาม

นางแวฟายีหย๊ะ สะแม

ครู (ภาษาไทย)
โรงเรียนศาสน์อิสลาม

นางรอบีอะห์ ตวนปูเตะ

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนสามารถดีวิทยา

นางสาวฮาลีเมาะ อาแวลาเตะ

ครู (การงาน/พื้นฐานอาชีพ)
โรงเรียนสามารถดีวิทยา

นางนาดีย๊ะ แมเราะ

ครู (ภาษาอังกฤษ)
โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์

นายอันซอรี หะยีเจะแว

ครู (คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา