บุคลากรสำนักงาน

นางสาวรอฮียะห์ เจะเตะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางตัสนีม สะอะ

นักวิชาการศึกษา

นางรอฮานี ดิง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายมูฮามัดอามิง เตะโระ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นายลูดิง สุหลง

ครู (สังคม)
โรงเรียนศาลาฟี

นางสาวดาอีญะห์ ศรัทธาสุภัคกุล

ครู (ฟิสิกส์)
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์

นางสาวฮัสมี สะมะแอ

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

นางสาวอัยนา หะยี

ครู (คณิตศาสตร์)
โรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์