บุคลากรสำนักงาน

นางดวงฤทัย สุวรรณแพทย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางนัสรียะห์ สือรี

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภาพร สาแม

นักวิชาการศึกษา

นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางฆอสน๊ะห์ หะยีเซ็ง

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

นางสาวสารีฮะ โด

ครู (วิทย์ฯ ทั่วไป)
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์

นางสาวลาตีพะ ดือราแม

ครู (สุข/พละ)
โรงเรียนอัตตัรบียะฮ์อิสลามียะฮ์