นางมาราณี สัสดีวงศ์

ผู้อำนวยการ
สำนักงานการศึกษาเอกชน
อำเภอกะพ้อ

นายนิอาเรฟ นิน๊ะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวศิริพร คทายุทธ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายซอหมาด ใบหมาดปันจอ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวนูรีดา มูละแท

นักวิชาการศึกษา

นางอัศนา สาและ

พนักงานจัดการงานทั่วไป