นายอามีน กะดะแซ

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี

นางมัสนะห์ สารี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี

นายซูลกิพลี กาแบ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี

นายศุภวิชญ์ ธรรมรัตน์

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี