นายชญานินทร์ อีซอ

ข้าราชการครู (ช่วยราชการ)
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวยามีละห์ ยาหมาย

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

นายคอเล็ด หะยีแวฮามะ

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวฉัฐิมา เจริญสุข

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวกนกอร สุจินรัตน์

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวสราภรณ์ สงวาริน

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

นางสาวชุติมา จรจิตต์

พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา