รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19 (รายวัน)

โรงเรียนเอกชนในระบบ

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 (แยกรายอำเภอ / สถานศึกษา)
(โรงเรียนเอกชนในระบบ)
ที่ หน่วยงานในสังกัด จำนวนโรงเรียน
(แห่ง)
รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19
(รายวัน)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
(รายงานข้อมูลเวลา 15.00 น. ของทุกวัน)
1. สช.อ.เมืองปัตตานี 19 นางรอฮานา แวโต / rohana.w@opep.go.th
2. สช.อ.หนองจิก 8 นางสาวสุรัญชนา ชื่นพิบูล / suranchana.c@opep.go.th
3. สช.อ.ยะหริ่ง 13 นายอับดุลฮาลีม แวยี / abdulhalim.w@opep.go.th
4. สช.อ.ปะนาเระ 8 นางสาวฮุสนีย์ เจะอาแซ / husanee.c@opep.go.th
5. สช.อ.ยะรัง 24 นายเจะอามีน เจะโกะ / cheamin.c@opep.go.th
6. สช.อ.มายอ 17 นางยีซ๊ะ ดอเลาะ / yeesa.d@opep.go.th
7. สช.อ.โคกโพธิ์ 19 นางสาวนุรฮูดา มะตีเมาะ / nurhuda.m@opep.go.th
8. สช.อ.แม่ลาน 2 นายอับดุลฮามิ เจะแว / abdulhami.c@opep.go.th
9. สช.อ.สายบุรี 14 นางบัรนัน สาแล / barnan.s@opep.go.th
10. สช.อ.ทุ่งยางแดง 6 นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ / yusuf.m@opep.go.th
11. สช.อ.ไม้แก่น 1 นางนัสรียะห์ สือรี / nasreeyah.s@opep.go.th
12. สช.อ.กะพ้อ 1 นางสาวนูรีดา มูละแท / nurida.m@opep.go.th

สถาบันศึกษาปอเนาะ

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 (แยกรายอำเภอ / สถานศึกษา)
(สถาบันศึกษาปอเนาะ)
ที่ หน่วยงานในสังกัด จำนวนสถานศึกษา
(แห่ง)
รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19
(รายวัน)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
(รายงานข้อมูลเวลา 15.00 น. ของทุกวัน)
1. สช.อ.เมืองปัตตานี 21 นางสาวรอยฮา กลาแต / roiha.k@opep.go.th
2. สช.อ.หนองจิก 17 นายรุสลี อาแว / ruslee.a@opep.go.th
3. สช.อ.ยะหริ่ง 23 นายอับดุลฮาลีม แวยี / abdulhalim.w@opep.go.th
4. สช.อ.ปะนาเระ 8 นางสาวอาอีซะห์ สะตีมือมะ / aesah.s@opep.go.th
5. สช.อ.ยะรัง 59 นางสาวนิอัซรอน ภูมิประเสริฐ / niasron.p@opep.go.th
6. สช.อ.มายอ 31 นางยีซ๊ะ ดอเลาะ / yeesa.d@opep.go.th
7. สช.อ.โคกโพธิ์ 22 นางฮาซีส๊ะ หวันหมาน / hasisah.h@opep.go.th
8. สช.อ.แม่ลาน 9 นางสาวเจ๊ะรอมือละ บือโต / jehromuela.b@opep.go.th
9. สช.อ.สายบุรี 34 นางสาวซูรีน่า พวง / sureena.p@opep.go.th
10. สช.อ.ทุ่งยางแดง 15 นายมูฮัมหมัดยูซุฟ มามะ / yusuf.m@opep.go.th
11. สช.อ.ไม้แก่น 3 นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง / abiding.l@opep.go.th
12. สช.อ.กะพ้อ 5 นางสาวนูรีดา มูละแท / nurida.m@opep.go.th

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19 (แยกรายอำเภอ / สถานศึกษา)
(ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา))
ที่ หน่วยงานในสังกัด จำนวนสถานศึกษา
(แห่ง)
รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19
(รายวัน)
ผู้รับผิดชอบข้อมูล
(รายงานข้อมูลเวลา 15.00 น. ของทุกวัน)
1. สช.อ.เมืองปัตตานี 61 นางอัศนีย์ ยุโซ๊ะ / asanee.u@opep.go.th
2. สช.อ.หนองจิก 76 นางสาวแวดะห์ แวกุโน / waedah.w@opep.go.th
3. สช.อ.ยะหริ่ง 83 นายอับดุลฮาลีม แวยี / abdulhalim.w@opep.go.th
4. สช.อ.ปะนาเระ 33 นางสาวซากีนา อับดุลซอมะ / sakina.a@opep.go.th
5. สช.อ.ยะรัง 99 นางสาวยูนีซา เจะมะ / yunisa.j@opep.go.th
6. สช.อ.มายอ 64 นางยีซ๊ะ ดอเลาะ / yeesa.d@opep.go.th
7. สช.อ.โคกโพธิ์ 58 นางฮาซีส๊ะ หวันหมาน / hasisah.h@opep.go.th
8. สช.อ.แม่ลาน 17 นางสาวเจ๊ะรอมือละ บือโต / jehromuela.b@opep.go.th
9. สช.อ.สายบุรี 75 นางสาวฮานีฟะห์ หะยีอาวัง / hanifah.h@opep.go.th
10. สช.อ.ทุ่งยางแดง 27 นางตัสนีม สะอะ / tusneam.s@opep.go.th
11. สช.อ.ไม้แก่น 18 นายมูฮามัดไซนุลอาบีดิง ลอตง / abiding.l@opep.go.th
12. สช.อ.กะพ้อ 27 นางสาวนูรีดา มูละแท / nurida.m@opep.go.th
ติดต่อเรา