นางสาวศิริลักษณ์ ณ ระนอง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และงานบริหารงานคลังและสินทรัพย์

งานบริหารงานคลังและสินทรัพย์

นางสาวฮามีดะห์ สุหลง

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวอาพร ศรีภักดี

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมารนี ยายอ

พนักงานการเงินและบัญชี

นางชลธิรา สุมารสิงห์

พนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวเจะกอลีเยาะ มะสาอิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัสมะห์ มะแซ

พนักงานการพัสดุ

นายเฉลิมพล ทองขาว

พนักงานการพัสดุ

นางสาวอัศนีย์ คลังข้อง

พนักงานการพัสดุ

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวทัชวารา มิน่าวัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวนูรียา มะมิงจิ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายอิทธิพัทธ์ ศรีวิเศษ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายนิพนธ์ เจ๊ะเดร์

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายมะรูดิง ยามิง

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายนิซาปรี ลาเต๊ะ

พนักงานจัดการงานทั่วไป

นายสุกรี มะเซ็งบางี

พนักงานประชาสัมพันธ์

บริหารงานบุคคลและนิติการ

นายพรประสิทธิ์ มณีบัว

พนักงานจัดการงานบุคคล

– ว่าง –

พนักงานจัดการงานบุคคล

นายมนตรี มานอุมานุกูล

พนักงานด้านกฎหมาย

นางสาวไซนุง เวาะแต

พนักงานด้านกฎหมาย