วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Digital Skills for Teacher” รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมเขาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Digital Skills for Teacher” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการศึกษาในยุคปัจจุบัน รวมถึงรู้จักเครื่องมือช่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน และเพื่อสร้างเครือข่ายครูผู้สอนให้เกิดชุมชนครูมืออาชีพด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงกำหนดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Digital Skills for Teacher” มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 200 คน โดยแบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม จาก ONE TEACHER Team ภาคใต้ (ครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ONE TEACHER ภาคใต้) ประกอบด้วย 1.) นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7, 2.) นายรีซูวัน ดอเลาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3, 3.) นายทรงเผ่า ช่วยคงมา ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคยะลา, 4.) นางสาวอารีนา เจะแต ครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองยะลา และ 5.) นายอัซฮา บูละ ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม้แก่น