ตามที่ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในบัญชีตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคลจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลามาดำเนินการประเมินสมรรถนะที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ)

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการเลือกสรรและมีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตามตารางแนบท้าย ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่บุคคลสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ภายในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 10.00 น.