วันที่ 3 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้านการสร้างประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง หลักสูตร “การสอนภาษาไทยแบบองค์รวม มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร” ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ใขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้านการสร้างประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง หลักสูตร “การสอนภาษาไทยแบบองค์รวม มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทยในการพัฒนาการจัดการเรียนภาษาไทยแบบองค์รวม การประเมินความพร้อมของครู การออกแบบเครื่องมือการประเมินการเรียนรู้การใช้ภาษาไทย และพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์การเรียนรู้ภาษาไทย มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงกำหนดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้านการสร้างประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง หลักสูตร “การสอนภาษาไทยแบบองค์รวม มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร” โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ครูรายวิชาภาษาไทยของโรงเรียนเอกชนในระบบพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการจัดกิจกรรม/โครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทยในพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย 1.) นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 2.) ว่าที่ ร.อ.สามารถ นุธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตากใบ สพม.นราธิวาส 3.) นางสาวธัญพันธ์  พงศาวกุล ครูโรงเรียนบ้านสายชล สพป.ปัตตานีเขต 2 4.) นางซุลฮา หมัดเล๊าะ ครู คศ.1 โรงเรียนบ้างปากบางนาทับ 5.) ร.ต.หญิงสโรชา ยอดรัก ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ สกร.ระดับอำเภอเมืองนราธิวาส