วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Language Competency for Communication Youth Camp” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ใขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษารองรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้มอบหมายให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินกิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Language Competency for Communication Youth Camp” ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนในการเรียนรู้การใช้ภาษาแบบองค์รวม มุ่งสมรรถนะการสื่อสาร รวมถึงพัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน และศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 280 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2567 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาในพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประกอบด้วย 1.) นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศึกษาธิการ ภาค 7 2.) นายวทัญญู หมัดชูโชติ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนสงขลา 3.) นายนุห์กานต์ เอสเอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สงขลา เขต 1 และ 4.) นายรีซูวัน ดอเลาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเบตง