• สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้านการสร้างประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง
  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Digital Skills for Teacher”
  • แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566