• แนวทางและมาตรการการแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันออนไลน์ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
  • ครม.เห็นชอบแนวทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
  • มาตราการป้องกันภัยที่เกิดจากพายุฤดูร้อน