• สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะภาษาเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาไทยด้านการสร้างประสบการณ์สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ผ่านประสบการณ์ตรง/สถานการณ์จริง
  • สช.จ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร “Digital Skills for Teacher”