ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา2024-05-29T14:23:57+07:00

WWW.OPEP.GO.TH

ที่ตั้งสำนักงาน

เวลาทำการ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ที่ตั้ง: เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
รหัสไปรษณีย์ 94000

โทรศัพท์: 0 7333 2760
เว็บไซต์: www.opep.go.th
อีเมล: pattani@opep.go.th

WWW.OPEP.GO.TH

ช่องทางติดต่อเรา

Facebook

สช.ปัตตานี

X

สช.ปัตตานี

YouTube

สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี

“ องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”

ติดต่อเรา

WWW.OPEP.GO.TH

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ช่องทางการติดต่อ2024-05-19T18:33:14+07:00

ที่ตั้ง: เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0 7333 2760
เว็บไซต์: www.opep.go.th
อีเมล: pattani@opep.go.th

Facebook: สช.ปัตตานี
Twitter: สช.ปัตตานี
Youtube: สช.ปัตตานี

เวลาทำการ2024-05-19T18:34:16+07:00

เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

WWW.OPEP.GO.TH

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คุรุสภา

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Go to Top