สช.จ.ปัตตานี ลดใช้กระดาษในสำนักงานฯ

รู้หรือไม่ ? ในกระบวนการผลิตกระดาษ 1 ตัน ต้องใช้ต้นไม้มากถึง 17 ต้น และคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งจะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือในทุก ๆ 1 นาที จะมีต้นไม้จำนวน 126 ต้น ถูกตัดมาทำกระดาษ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้กระดาษของคนไทย