นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

นายอับดุลเลาะ เจะแม

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวซาลีฮา อาแว

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายยูโซฟ หมัดบินเฮด

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

นายธีรัช นิสอน

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์