Coming Soon

“ องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”