* สำหรับใช้ภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีเท่านั้น !

Google Workspace

ยกระดับการศึกษาด้วยเครื่องมืออันยืดหยุ่น

OPEP Booking

ระบบบริหารการจอง

E-Budget

ระบบติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

E-Material

ระบบบริหารการเบิกจ่ายวัสดุ