กลุ่มสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากร สช.จ.ปัตตานี

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558 ตามเจตนารมณ์ของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี (นายทรงพล ขวัญชื่น) เพื่อเป็นการช่วยให้บุคลากรชาวสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางด้านการส่งเสริมการออมทรัพย์และการได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ในช่วงแรกของการดำเนินการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 คณะ จำนวน 15 ท่าน เพื่อร่างระเบียบ กฎข้อบังคับต่าง ๆ พัฒนากลุ่มสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานีให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างมาตรฐานที่ดีในการบริการที่ดี ดังคำขวัญ “สวัสดิการ สช.ก้าวไกล โปร่งใสบริการ” มีการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมสมาชิกทุกคน และจัดสวัสดิการให้สมาชิกอย่างพอเพียง

โครงสร้างการบริหาร

กำลังรอข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบข้อบังคับ

ระเบียบข้อบังคับกลุ่มสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากรสังกัด สช.จ.ปัตตานี ปี พ.ศ.2558 (แก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ.2565)

ติดต่อเรา