นายวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายนิคเรศ ชุมประเวศ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

ดร.มัสนะห์ สารี

รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี